Norad bidrar med i overkant 182 millioner kroner

Jimmy og Thomas 2 april 2020
Jimmy Vika, daglig leder og Thomas Breistein, programansvarlig i Right To Play Norge

Right To Play har mottatt i overkant av 182 millioner kroner i støtte fra Norad, som skal gå til utdannelse til marginaliserte barn i noen av verdens fattigste land.

Gir grunnlag for langsiktig utviklingsarbeid

I begynnelsen av april ble en ny samarbeidsavtale for de neste fem årene signert mellom Norad og Right To Play. Norad er en av organisasjonens mest verdifulle samarbeidspartnere, og avtalen er av stor betydning for vårt humanitære og langsiktige utviklingsarbeid. Omfang på 182 825 389 kroner omfatter våre programmer i Etiopia, Mali, Mosambik, Tanzania, Libanon og Palestina.

-Med langsiktig og forutsigbar finansiering kan vi jobbe enda mer målrettet for å nå målet om en verden der flere barn går på skole og lærer grunnleggende ferdigheter, øke beskyttelsen av barn i kriser og konflikt, samt styrke barn til å stå opp for sine rettigheter og ta sine egne valg, sier daglig leder i Right To Play Norge, Jimmy Vika.

Forventede resultater

Støtten fra Norad skal gå til prosjekter som sørger for at flere jenter og gutter, inkludert barn med nedsatt funksjonsevne, lærer grunnleggende ferdigheter. Det forventes også økt integreringen i målgruppen av lekebaserte og aktive læringsmetoder for å fremme barns leseferdigheter, samt støtte jenter og barn med nedsatt funksjonsevne utenfor skolen til å starte samt bli på skolen.

Prosjektet støtter opp om Bærekraftsmål nummer 4: God utdanning, med særlig fokus på delmål 4.1: Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem relevant og reelt læringsutbytte, og det underliggende prinsippet for Bærekraftsmålene om at ingen skal utelates.